මොකද්ද මේ Bitcoin කියන්නේ ?

Share with your friends!

අද වෙනකොට කාගේත් කතාබහට ලක්වෙන ඒ වගේම නිතර අහන්න ලැබෙන වචනයක් තමයි මේ Bitcoin කියන්නේ. සරලව පැහැදිලි කරනවා නම් Bitcoin කියන්නේ අන්තර්ජාලය තුළ භාවිතා කරන ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් ඒකකයක්. එහෙමත් නැතිනම් cryptocurrency කියන වර්ගයට …

http://techwire.lk/bitcoin/

1 thought on “මොකද්ද මේ Bitcoin කියන්නේ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *